top of page

Algemene voorwaarden FIT Movement

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1.       In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. FIT Movement: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

 2. abonnement: het abonnement dat het lid bij FIT Movement heeft afgesloten;

 3. Lid: de natuurlijke persoon die een abonnement bij FIT Movement heeft afgesloten;

 4. workout: de workout die door FIT Movement wordt verzorgd;

 5. trainer: de natuurlijke persoon die namens FIT Movement de workout geeft;

 6. website: de website www.fitmovement.nl waarop het lid zich kan inschrijven bij FIT Movement;

 7. Leden App: de applicatie van FIT Movement die het lid kan downloaden.
   

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder afgesloten abonnement en op iedere deelname aan een workout, ook wanneer er geen abonnement is afgesloten bijvoorbeeld bij deelname aan een proefles.

2.2.       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.       Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op het abonnement van kracht.

2.4.       Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door FIT Movement vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.       Indien FIT Movement niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FIT Movement in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6.       FIT Movement heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op het abonnement van toepassing te verklaren. Het lid wordt via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld. Indien de wijziging nadelig is voor het lid, dan heeft het lid het recht het abonnement op te zeggen tegen de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

 

ARTIKEL 3. AANBOD

3.1.       Het aanbod van FIT Movement is vrijblijvend.

3.2.       Aanbiedingen of speciale acties gelden niet automatisch voor toekomstige abonnementen.

3.3.       Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, e-mailberichten of op de website binden FIT Movement niet.

3.4.       Vermelde tarieven zijn inclusief btw. 
 

ARTIKEL 4. AFSLUITEN VAN HET ABONNEMENT

4.1.       Een persoon kan maximaal 1 proefles bij FIT Movement volgen alvorens zij een abonnement afsluit.

4.2       Het abonnement is afgesloten op het moment dat het lid het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld en heeft ingestuurd.

4.3.      Het abonnement kan pas via de website afgesloten worden nadat het lid heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT

5.1.       Het lid heeft het recht het abonnement binnen 14 dagen na het afsluiten van het abonnement te ontbinden.

5.2.       Wil het lid gebruik maken van zijn of haar herroepingsrecht, dan dient dat binnen 14 dagen na het afsluiten van het abonnement uitdrukkelijk via de e-mail aan FIT Movement kenbaar te maken.

5.3.       FIT Movement zal bij een ontbinding zoals hierboven omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat het lid een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de eventueel reeds betaalde kosten aan het lid terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het lid reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de uitvoering van het abonnement. In een dergelijk geval dient het lid de prijs voor het abonnement te betalen naar rato van hetgeen reeds uitgevoerd is. 

 

ARTIKEL 6. HET ABONNEMENT, VERLENGING EN OPZEGGING

6.1.       Binnen het abonnement kan het lid overstappen naar een ander workout type.

6.2.       Na het verstrijken van de looptijd van het abonnement wordt het abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement, tenzij het lid het abonnement overeenkomstig artikel 7.3 heeft opgezegd.

6.3.       Het lid kan het abonnement tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

6.4.       Het lid kan het voor onbepaalde tijd verlengde abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

6.5.       Opzegging dient te geschieden via een bericht via het contactformulier of e-mail.

6.6.     Nadat FIT Movement de opzegging van het lid heeft ontvangen, stuurt FIT Movement het lid een bevestiging van de opzegging via de e-mail.

6.7.   Bij de verlenging van een abonnement gelden dezelfde tarieven.

6.8.     Binnen de overeengekomen looptijd van het abonnement is het mogelijk tussentijds over te stappen van onbeperkt trainen naar 1x per week trainen en andersom. Deze aanpassing kan worden doorgevoerd per de 1e van de komende maand.

6.9.     Bij her-inschrijving wordt een nieuwe looptijd van het abonnement gestart met het daarbij behorende tarief en voorwaarden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op eerder genoten abonnementsvoorwaarden.

6.10.     Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

ARTIKEL 7. BEVRIEZING

7.1.       Een abonnement kan uitsluitend bevroren worden wegens bijzondere omstandigheden zoals ziekte, blessure, kraamtijd of zwangerschap gerelateerde klachten. Bevriezing kan worden aangevraagd door middel van een bericht via het contactformulier of email. Het abonnement kan tot maximaal 6 kalendermaanden worden bevroren.

7.2.       Tijdens een bevriezing van het abonnement kan er niet worden deelgenomen aan de workouts. Er vindt geen incasso plaats over de periode van de bevriezing.

7.3.       Na de overeengekomen bevriezingsperiode wordt het abonnement automatisch weer geactiveerd.

7.4.       Het is niet mogelijk om het abonnement te bevriezen wegens vakantie. Bevriezingen zijn mogelijk vanaf minimaal 4 weken. Door gebruik van de FIT Movement Leden App is het wel mogelijk om workouts te verplaatsen binnen de looptijd van het abonnement.

7.5.       Indien nodig wegens medische redenen kan de worden verlengd. Dit moet uiterlijk 2 dagen voor reactivering van het abonnement worden doorgegeven via het contactformulier of via email.

 

ARTIKEL 8. BETALINGSVOORWAARDEN

8.1.     De betaling geschiedt via automatische incasso. Maandelijks wordt het abonnementsgeld afgeschreven van de door de deelnemer opgegeven IBAN. Hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het inschrijfformulier. Het bedrag wordt maandelijks geïncasseerd door FIT Movement, aan het begin van de maand. Bij een start- of einddatum halverwege de maand wordt het bedrag naar rato berekend.

8.2.     Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering, ontvangt het lid een herinnering waarbij het lid zelf het verschuldigde bedrag kan overmaken, per IDEAL kan betalen of FIT Movement biedt de incasso na een maand nogmaals aan.

8.3.     Deelname aan de workouts van FIT Movement wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). FIT Movement is gerechtigd bij een betalingsachterstand en indien het lid geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling het abonnement op te zeggen, zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen.

8.4.     Indien het lid niet op een workout aanwezig is, door welke oorzaak dan ook, ontheft dit het lid niet van de verplichting tot betaling van het abonnementsgeld en schept voor hem/haar niet het recht op enige vermindering of restitutie van het abonnementsgeld.

ARTIKEL 9. WORKOUTS

9.1.     FIT Movement behoudt zich het recht voor om workouttijden, -plaats en -programma’s te wijzigen.

9.2.     Bij extreem slecht weer, niet voldoende aanmeldingen of door ziekte van de trainer gaat de workout niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden. Als een workout niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de workout per e-mail doorgegeven. Annulering, samenvoeging of verplaatsing van een training leidt niet tot contributievermindering of restitutie.

9.3.     De workouts lopen het hele jaar door. Tenzij anders aangegeven door FIT Movement, gaan de workouts op nationale feestdagen door.

9.4.     Als het lid niet kan deelnemen aan een workout, dan dient het lid zich af te melden via de leden App. Dit kan tot een uur voor aanvang van de workout. Bij een abonnement voor 1x per week trainen ontvangt het lid een credit bij afmelding. De credit is te gebruiken om een inhaal workout in te plannen, binnen de periode van een actief abonnement.

9.5.     Het lid kan maximaal 4 credits tegelijk opsparen. Het lid kan geen inhaal workout plannen met een credit als het lid geen actief abonnement heeft. Een credit verloopt niet. Credits zijn niet overdraagbaar.

9.6.    Tijdens de workouts kunnen er foto's worden gemaakt. FIT Movement maakt gebruik van deze foto's die trainers maken van de workout voor (marketing)uitingen op social media en in nieuwsbrieven. FIT Movement heeft toestemming voor algemene foto's of foto's van een zekere afstand. Daarnaast zal de trainer altijd toestemming vragen wanneer je (herkenbaar) op de foto staat.


ARTIKEL 10. TARIEFWIJZIGING

10.1.     FIT Movement behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging wordt het lid hiervan op de hoogte gebracht.
 

ARTIKEL 11. VERPLICHTINGEN VAN HET LID

11.1.     De gegevens en informatie die het lid aan FIT Movement verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

11.2.     Indien het lid verhuist, dan dient het lid zo spoedig mogelijk zijn nieuwe adres aan FIT Movement door te geven.

11.3.     Het lid dient geschikte sportkleding en sportschoenen te dragen.

11.4.     Het lid dient gezondheidsklachten voor aanvang van de workout te melden aan de trainer.

11.5.     Het lid verklaart dat zij gezond is en fysiek in staat is om deel te nemen aan de workout. Indien het lid hieraan twijfelt, dan dient zij eerst een arts te raadplegen alvorens zij deelneemt aan de workout.

11.6.     Het lid dient de workout te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de workout schadelijk voor zijn of haar gezondheid kan zijn.

11.7.     Tijdens de training luistert het lid goed naar zijn of haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainer.

11.8.     Het lid is zich ervan bewust dat door het deelnemen aan de workout blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van FIT Movement.

11.9.     De Deelnemer zal steeds tenminste minimaal 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van FIT Movement opvolgen.
11.10.  De Deelnemer zal de andere Deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen Deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop FIT Movement de situatie zal beoordelen.

 

ARTIKEL 12. ONTBINDING EN OPSCHORTING

12.1.     FIT Movement is bevoegd het abonnement te ontbinden of de uitvoering van het abonnement op te schorten, indien het lid de verplichtingen uit het abonnement en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt en het lid geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

12.2.     FIT Movement is bevoegd het abonnement te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van het abonnement onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van het abonnement in redelijkheid niet mag worden verwacht.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1.     FIT Movement kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16.2;

 2. Enige daad of nalatigheid van het lid, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

13.2.     FIT Movement is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FIT Movement is uitgegaan van door het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3.     Deelname aan de workout geschiedt geheel op eigen risico. Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de workout. FIT Movement kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de workout. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de workout komen geheel voor rekening van het lid, tenzij het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van FIT Movement.

13.4.     FIT Movement kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van het lid op het terrein waar de workout plaatsvindt.

13.5.     Indien FIT Movement aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FIT Movement beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van FIT Movement gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van FIT Movement beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enig dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de maandelijkse vergoeding die het lid betaalt voor het abonnement.
FIT Movement is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FM. Indien FM aansprakelijk is uit welken hoofde ook, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van FM genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.

 

 

ARTIKEL 14. OVERMACHT

14.1.     FIT Movement is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder het abonnement indien er sprake is van overmacht.

14.2.     Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop FIT Movement geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

ARTIKEL 15. PERSOONSGEGEVENS

15.1.     FIT Movement verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

16.1.     Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en abonnementen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2.     Alle geschillen tussen het lid en FIT Movement zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar FIT Movement gevestigd is. Het lid heeft 1 maand de tijd nadat FIT Movement zich schriftelijk jegens het lid op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

bottom of page